Gaslarm, Att välja system

Flera faktorer påverkar vilken applikation som väljs och vad priset i slutändan blir. Men det viktigaste är vilken säkerhet man får efter sitt detektorval.
Tänk även på att det finns stora variationer beroende på vilket fabrikat ni väljer.

Gaslarm – Industri & Värmecentral, Gaslarm – Bärbara Detektorer.

Här följer några frågeställningar att ta med i sin beräkning:

  • Var ska instrumentet användas? Ute eller inne, vilka väderförhållanden föreligger och vad tål instrumentet?
  • Behöver jag ATEX klassad (EX) utrustning?
  • Många detektorer har 4-20mA analog utgångssignal för loggning, styrning eller uppkoppling till befintligt övervakningssystem.
  • Vilket underhåll krävs och vem får lov att göra det?
  • Vilken noggrannhet och driftsäkerhet kräver jag? Stationära gaslarm ska ha högre driftsäkerhet.
  • Behöver jag bygga ut till fler enheter i framtiden och är det möjligt på ett kostnadseffektivt sätt?
  • Vilken är den mest kostnadseffektiva lösningen på sikt?
  • Vilka bakgrundsgaser finns i mätmiljön och hur påverkar de sensorn?
  • Kommer sensorn utsättas för höga koncentrationer eller konstant utsättas för gas?

Gaslarm, Sensorer

Elektrokemisk Sensor
Används till syre och giftiga gaser. Normalt sätt används de till mätningar vid låga koncentrationer, i ppm (parts per million). Speciellt användbar i portabla instrument. Elektrokemiska sensorer finns till ett 20-tal olika gaser. Kan vara känsliga för konstant luftfuktighet och speciellt för kondens.

Typiska Gaser: CO, Cl2, ClO2, HCl, H2, HF, H2S, NH3, NO, NO2, O2, O3, SO4, PH3, AsH3, B2H6, Br2, SiH4, F2, GeH4.


Katalytisk Sensor
Används till att mäta brännbara gaser, framförallt kolväten såsom propan och metan. Mäter normalt i området 0-100% LEL, dvs. nedre explosionsgränsen. Sensorn håller länge men det är viktigt att se till att sensorn kommer från en leverantör av erkänt hög kvalitet. Inte särskillt känslig för luftfuktighet.

Typiska Gaser: Metan, Propan, Butan, Etanol, Hexan, Toluen, Xylen m.m.


Halvledarsensor
Finns av olika kvalitet och används till mycket men väljs ofta bort om det finns alternativ. Halvledaren drabbas generellt mer än de andra sensorerna av diverse störningar och är inte alltid särskilt selektiv. Används där andra sensorer anses för dyra eller om gaskoncentrationen är konstant hög. Halvledare används också när elektrokemiska sensorer inte klarar av att mäta den specifika gasen.

Typiska Gaser: NH3, Köldmedia, H2S, Propan, Metan + ett hundratal olika kolväten.


Infraröd Sensor
Används mycket inom gasanalys, med krav på noggranna och stabila mätningar. IR-sensorn används också för gasvarning av framförallt koldioxid och de flesta kolväten som t.ex. metan och propan. IR-sensorn har fördelen att den inte behöver syre för att fungera samt att den är stabil och pålitlig, och kräver nästan inget underhåll. En IR-sensor tål ofta luftfuktighet men absolut inte kondens. IR-teknik är den enda riktigt lyckade lösningen för koldioxid.

Typiska Gaser: Metan, Propan, Butan, Bensen, Toluen, Xylen, Metanol, Propanol, Eter, Aceton, Aldehyder m.m.


PID Sensor
Används framförallt till flyktiga kolväten, när man behöver snabba mätningar och vid låga ppm-nivåer. Det finns många instrument med PID-sensorer och av olika kvalitet. Ett PIDinstrument av hög kvalitet utmärker sig bl.a. med stabilitet och låg respons på vatten.

Typiska Gaser: VOC (toluen, bensen, osv. beroende på lamptyp).